Tin tức & sự kiện

27/10/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

07/09/2022

VIW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

VIW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

SCIC muốn thoái hết vốn Viwaseen với mức khởi điểm 1.35 ngàn tỷ đồng

Dù có khoản lỗ lũy kế tính đến cuối quý 2/2022 gần 46 tỷ đồng; tổng tài sản hơn 2,2 ngàn tỷ, trong đó nợ phải trả trên 1,5 ngàn tỷ đồng song SCIC muốn thoái vốn Viwaseen với giá cao hơn thị trường gần 30%.

23/08/2022

VIW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

VIW: Ký Hợp đồng với Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

04/07/2022

VIW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

VIW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022;
+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán chi phí năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

23/05/2022

VIW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

VIW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/05/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

08/04/2022

VIW: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

VIW: Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

VIW: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

08/02/2022

VIW: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)