Tin tức & sự kiện

19/09/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

VLA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/08/2022

VLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/08/2022

VLA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại thành phố Hồ Chí Minh;
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ ngành nghề Xuất bản phần mềm mã số 5820 sang Giáo dục khác chưa phân vào đâu mã 8559.

27/07/2022

VLA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

VLA: Đính chính báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

Giao dịch bổ sung - 917,998 CP

15/07/2022

VLA: Ngày 19/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,997,998 cổ phiếu niêm yết bổ sung

11/07/2022

VLA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

VLA: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 917,998 cổ phiếu

07/06/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

VLA: UBCK đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH của VLA. UBCK đề nghị VLA liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký VN để đăng ký lưu ký/niêm yết bổ sung

21/05/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

VLA: Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18/05/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

VLA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

06/05/2022

VLA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/05/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:85 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 85 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông Nguyễn Văn A được tính như sau: 250:100x85=212,50 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 212 cổ phiếu mới, 0,50 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở giao dịch của Công ty: Số nhà 1204 tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.