Tin tức & sự kiện

09/02/2024

Biwase và 5 thương vụ M&A hàng trăm tỷ của ngành nước năm 2023

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VLW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 11,09% so với cùng kỳ, lãi 37,71 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VLW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 15,04 tỷ đồng, giảm 7,11% so với cùng kỳ.

24/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kinh tế - Kế hoạch, Số 02 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc chuyển vào tài khoản của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/08/2023

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2023

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2023

VLW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

VLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

VLW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VLW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 28,79% so với cùng kỳ, lãi 18,27 tỷ đồng.

07/07/2023

VLW: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

30/06/2023

VLW: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Xây lắp - Điện BIWASE

28/06/2023

VLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

VLW: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến thứ bảy, ngày 24/06/2023 (ngày họp chính thức Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long, Số 2 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động đều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023
          - Nội dung họp: + Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023
+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
+ Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
+ Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát
+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
          - Nội dung họp: + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
+ Tờ trình xem xét đề nghị của CTCP xây lắp điện BIWASE (BIWELCO) được nhận chuyển chuyển nhượng cổ phần của cổ đông CTCP Cấp nước Vĩnh Long mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

08/05/2023

BCTC 1/2023 VLW - Lợi nhuận quý I lai 9,9 tỷ đồng tăng 32,5% so với cùng kỳ.

05/05/2023

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

VLW: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

VLW: Thay đổi nhân sự