Tin tức & sự kiện

26/09/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

VLW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VLW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, CTCP Cấp nước Vĩnh Long, số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2022

VLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

VLW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

VLW: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

VLW: Thay đổi nhân sự

30/03/2022

VLW: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022 (TCPH sẽ thông báo ngày cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
          - Nội dung họp: + Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS.
+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
+ Biên bản và nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

17/03/2022

VLW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (50%)

08/03/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

VLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

VLW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

18/01/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/01/2022

VLW: Thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước