Tin tức & sự kiện

15/09/2022

VMG: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

29/08/2022

VMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/08/2022

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/07/2022

VMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

28/06/2022

VMG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/06/2022

VMG: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

21/05/2022

VMG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

VMG: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

03/04/2022

VMG: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

09/03/2022

VMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

VMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/12/2021

VMG Media phải bồi thường 626 tỷ đồng sau vụ tranh chấp với Global Payment Server

CTCP Truyền thông VMG (VMG Media, UPCoM: ABC) vừa công bố phán quyết của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp số 186/2019 giữa Global Payment Server/UTC Investment (GPS/UTC) và ABC.

23/11/2021

VMG: Vũ Đại Bách không còn là cổ đông lớn

29/09/2021

VMG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Thị Thanh Tuyền

22/09/2021

VMG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Thanh Tuyền

23/08/2021

VMG: Nguyễn Thanh Tùng không còn là cổ đông lớn