Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

VMG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

28/10/2022

VMG: Công bố thông tin liên quan đến giải quyết vụ án lao động

15/09/2022

VMG: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

29/08/2022

VMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/08/2022

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/07/2022

VMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

01/07/2022

VMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/06/2022

VMG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/06/2022

VMG: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

20/05/2022

VMG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2022

VMG: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

27/04/2022

VMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

VMG: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

VMG: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

17/03/2022

VMG: Công bố thông tin đơn từ nhiệm