Tin tức & sự kiện

07/09/2022

VNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

VNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

VNC: Bổ nhiệm Ông Bạch Khánh Nhựt đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công ty

24/08/2022

VNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

VNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

VNC: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

VNC: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

VNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ thứ 3 ngày 24/05/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phân phối các Quỹ;
+ Xem xét Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
· Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
· Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
· Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;
· Các nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Địa chỉ cụ thể:
· Văn phòng Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
· Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng
· Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
· Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ thứ 3 ngày 24/05/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phân phối các Quỹ;
+ Xem xét Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
· Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
· Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
· Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022;
· Các nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Địa chỉ cụ thể:
· Văn phòng Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
· Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng
· Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
· Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/04/2022

VNC: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

VNC: Giải trình số liệu thay đổi BCTC Hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán

12/04/2022

VNC: Giải trình số liệu thay đổi BCTC Tổng hợp năm 2021 sau kiểm toán

09/04/2022

VNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt