Tin tức & sự kiện

08/12/2022

VNH: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 7,500 CP

24/06/2022

VNH: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

23/06/2022

VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/06/2022

VNH: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 03/06/2022)

09/06/2022

VNH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022

VNH: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2) và Thông báo tổ chức họp lần 3

02/06/2022

VNH: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

09/05/2022

VNH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2022

VNH: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

Một cá nhân bị phạt 90 triệu đồng vì 13 lần vi phạm công bố thông tin khi mua bán cổ phiếu VNH

Ngày 31/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Điệp.

04/04/2022

VNH: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

VNH: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNH của CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch trong năm 2022, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

25/02/2022

VNH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2021

VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/10/2021

VNH: Thay đổi nhân sự

16/09/2021

VNH: Nguyễn Thanh Bình - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 23,000 CP

18/08/2021

VNH: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP