Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VNP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

VNP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

VNP: Công bố ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO cho Báo cáo tài chính năm 2022

30/10/2022

VNP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

VNP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

05/10/2022

VNP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2022

VNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

VNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

VNP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

VNP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

VNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VNP: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

VNP báo lãi ròng quý 2 giảm mạnh 46%

Khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của CTCP Nhựa Việt Nam (UPCoM: VNP) trong quý 2/2022 giảm đáng kể so với cùng kỳ, đây là nguyên chính khiến lãi ròng giảm mạnh 46% còn 16 tỷ đồng.

18/07/2022

VNP: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

VNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

VNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

VNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

VNP dự kiến lãi ròng năm 2022 giảm 20%

CTCP Nhựa Việt Nam (UPCoM: VNP) lên kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu tăng 6% so với 2021, đạt 416 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng dự kiến giảm 20%, còn 51 tỷ đồng.

27/05/2022

VNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNP của CTCP Nhựa Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.HCM
          - Nội dung họp: * Báo cáo thường niên năm 2021 bao gồm:
· Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
· Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021;
· Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
· Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
          - Nội dung họp: * Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua:
· Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021;
· Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
· Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
* Tờ trình của Bam Kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.