Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

VPA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

17/10/2022

VPA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

VPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

VPA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VPA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

VPA: Ký hợp đồng kiểm toán

23/04/2022

VPA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

VPA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VPA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPA của CTCP Vận tải Hóa dầu VP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Đại hội cổ đông trực tuyến
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

07/03/2022

VPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

VPA: Báo cáo thường niên 2021

25/02/2022

VPA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/02/2022

VPA: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

VPA: Thay đổi nhân sự

27/01/2022

VPA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

VPA: Báo cáo tài chính quý 4/2021

22/10/2021

VPA: Báo cáo tài chính quý 3/2021

12/08/2021

VPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021