Tin tức & sự kiện

11/01/2023

VQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/12/2022

VQC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

26/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Bầu bổ sung thành viên – Trưởng Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty cổ phần Giám định Vinacomin (số 55 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
          - Thời gian họp: Dự kiến trung tuần tháng 01 năm 2023

15/12/2022

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/12/2022

VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/08/2022

VQC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/06/2022

VQC: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 - Lê Thánh Tông - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 01/06/2022; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2022

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

VQC: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

27/04/2022

VQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

VQC: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

VQC: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

VQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty cổ phần Giám định Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2021;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
+ Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021; kế hoạch cổ tức năm 2022;
+ Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội.

13/03/2022

VQC: Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

22/02/2022

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

VQC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/02/2022

VQC: Thay đổi nhân sự

04/01/2022

VQC: Thay đổi nhân sự