Tin tức & sự kiện

02/08/2023

VQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

02/08/2023

VQC: Thay đổi nhân sự

24/07/2023

VQC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Mạnh;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026);
+ Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty cổ phần Giám định Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
          - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 08 năm 2023

27/06/2023

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

27/06/2023

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

16/06/2023

VQC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

14/06/2023

VQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2023

VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

16/05/2023

VQC: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Văn Mạnh

09/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 - Lê Thánh Tông - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 01/06/2023; khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

09/05/2023

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

VQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

VQC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

21/04/2023

BCTC 2022 VQC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 35,74% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

10/04/2023

VQC: Báo cáo thường niên 2022

07/04/2023

VQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

VQC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
+ Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022; kế hoạch cổ tức năm 2023;
+ Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty cổ phần Giám định Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2023

23/03/2023

VQC: Báo cáo tài chính năm 2022