Tin tức & sự kiện

31/07/2023

VSE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSE của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.năm 2022

30/05/2023

VSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2023

VSE: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

22/05/2023

VSE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

05/05/2023

VSE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

VSE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/04/2023

BCTC 2022 VSE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

11/04/2023

VSE: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

05/04/2023

VSE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

VSE: Thay đổi nhân sự

05/04/2023

VSE: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

VSE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2023

VSE: Thông báo về trạng thái chứng khoán

24/03/2023

VSE: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

22/03/2023

VSE: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

VSE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

VSE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/03/2023

VSE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

30/01/2023

VSE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022