Tin tức & sự kiện

06/10/2022

VSE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSE của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/09/2022 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

VSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

VSE: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

08/09/2022

VSE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

03/08/2022

VSE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

VSE: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

02/08/2022

VSE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

VSE: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

26/07/2022

VSE: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 22/7/2022)

20/07/2022

VSE: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Phòng giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

12/07/2022

VSE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

VSE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

VSE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2022

VSE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSE của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận, trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác.

19/05/2022

VSE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

VSE: Thông báo của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/03/2022

12/05/2022

VSE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/04/2022

VSE: Nghị quyết Hội đồng quản trị