Tin tức & sự kiện

02/06/2022

VSG: Thay đổi nhân sự

02/06/2022

VSG: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hải Phòng

21/04/2022

VSG: Báo cáo thường niên 2021

09/04/2022

VSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

VSG: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSG của CTCP Container Phía Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/03/2022

VSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

VSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

VSG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

VSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

VSG: Thay đổi người công bố thông tin

16/10/2021

VSG: Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm

05/08/2021

VSG: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

01/08/2021

VSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/07/2021

VSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

27/07/2021

VSG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

24/07/2021

VSG: Thay đổi nhân sự

02/06/2021

VSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/06/2021

VSG: Thay đổi nhân sự

10/05/2021

VSG: Thay đổi nhân sự