Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VSM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

VSM: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

01/02/2023

VSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

VSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

VSM: VSM CTTT CV số 55/2022/TCTH v/v điều chỉnh báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 do sai sót trong quá trình soạn thảo

03/01/2023

VSM: Thay đổi nhân sự

03/01/2023

VSM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành

03/01/2023

VSM: Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Thay thế Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 số 52/2022/TC-TH ngày 28/12/2022)

29/12/2022

VSM: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

20/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSM của CTCP Container Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10%) (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hang đơn vị.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 258 cổ phiếu Công ty cổ phần Container Miền Trung. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 258x10/100=25,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được là 25 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Container Miền Trung và có xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/12/2022

VSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

07/12/2022

VSM: CV số 41/2022/TC-TH ngày 05/12/2022 v/v thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

07/12/2022

VSM: CV số 03/2022/TB-THQ ngày 05/12/2022 v/v ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

15/11/2022

VSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/11/2022

VSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/10/2022

VSM: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

28/10/2022

VSM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

VSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/10/2022

VSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSM của CTCP Container Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.