Tin tức & sự kiện

05/02/2024

BCTC Quý 4/2023 VSM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,03 tỷ đồng, giảm 5,21% so với cùng kỳ.

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 VSM - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,52 tỷ đồng, giảm 33,05% so với cùng kỳ.

17/08/2023

VSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

17/08/2023

VSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 VSM - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 1,89% so với cùng kỳ, lãi 3,44 tỷ đồng.

01/08/2023

VSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

VSM: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

VSM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1200 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1200 đồng/CP

26/06/2023

VSM: VSM công bố thông tin đã ký Hợp Đồng Kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP ngày 26/06/2023

21/06/2023

VSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2023

VSM: VSM Công bố thông tin Thông báo số 02/2023/VSD ngày 12/06/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

14/06/2023

VSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2023

VSM: VSM CBTT Thông báo số 02/2023/VSD ngày 12/06/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

14/06/2023

VSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị