Tin tức & sự kiện

19/08/2022

VTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

VTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

VTA: Công bố thông tin việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/05/2022

VTA: Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

03/05/2022

VTA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

VTA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

VTA: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vitaly, địa chỉ: Đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn - KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn - TP.Thuận An - tỉnh Bình Dương.
          - Nội dung họp: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Các nội dung khác có liên quan.

21/03/2022

VTA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/03/2022

VTA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021

14/02/2022

VTA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

VTA: Báo cáo tài chính quý 4/2021

22/12/2021

VTA: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

22/10/2021

VTA: Báo cáo tài chính quý 3/2021

27/09/2021

VTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

21/07/2021

VTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

16/07/2021

Vitaly báo lãi ròng quý 2/2021 giảm 25%

Trong quý 2/2021, CTCP Vitaly (UPCoM: VTA) báo lãi ròng chỉ gần 1.7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

14/07/2021

VTA: Báo cáo tài chính quý 2/2021