Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VTE - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đạt 0,96 tỷ đồng.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VTE - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 0,58 tỷ đồng.

11/08/2023

VTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

11/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 85 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Vinacap Kim Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 0,85%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 85 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Vinacap Kim Long vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2023 (Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà N03-T5 (Tòa HACC1) khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Điện thoại: 024 35377989 Fax: 024 35377988
- Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
· Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và Chứng minh nhân dân/Căn cước của người đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

10/08/2023

VTE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2023

VTE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

VTE: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VTE - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,5 tỷ đồng, giảm 36,52% so với cùng kỳ.

02/06/2023

Đặt chỉ tiêu thấp, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn khó về đích

30/05/2023

VTE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2023

30/05/2023

VTE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

29/05/2023

VTE: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính 2023

24/05/2023

VTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

VTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/05/2023

BCTC 1/2023 VTE ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,8 tỷ đồng quý I.

20/04/2023

VTE: Báo cáo tài chính quý 1/2023

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Vinacap Kim Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vinacap Kim Long – Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/04/2023

VTE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/03/2023

BCTC 2022 VTE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

15/03/2023

VTE: Báo cáo thường niên 2022