Tin tức & sự kiện

09/09/2022

VTE: Thay đổi nhân sự

18/08/2022

VTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/07/2022

VTE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/07/2022

VTE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/06/2022

VTE: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

25/05/2022

VTE: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

VTE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/03/2022

VTE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/03/2022

VTE: Thay đổi nhân sự

08/03/2022

VTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Viễn thông điện tử Vinacap như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 07/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty VINACAP – Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);
+ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát (BKS);
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, kế hoạch đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch đầu tư 01 dây chuyên sx cáp LAN sản xuất từ EU;
+ Đề xuất một số nội dung điều lệ sửa đổi và Đổi tên Công ty thành: “Công ty cổ phần Vinacap Kim Long”;
          - Nội dung họp: + Bầu TV HĐQT, TV BKS, Chủ tịch HĐQT, Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):
· Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);
· Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
· Tờ trình bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);
· Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/02/2022

VTE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

VTE: Nguyễn Thanh Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 780,000 CP

16/02/2022

VTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Kiều Trang

16/02/2022

VTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Kiều Trang

16/02/2022

VTE: Nguyễn Thị Huệ - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 136,460 CP

16/02/2022

VTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/02/2022

VTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/01/2022

VTE: Báo cáo tài chính năm 2021

26/01/2022

VTE: Lê Quang Hiếu - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 126,256 CP