Tin tức & sự kiện

16/01/2023

VTQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

VTQ: Thay đổi nhân sự

29/11/2022

VTQ điều chỉnh giảm 74% mục tiêu lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra ngày 25/11 của CTCP Việt Trung Quảng Bình (UPCoM: VTQ) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

28/11/2022

VTQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/11/2022

VTQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/10/2022

VTQ: Nghị quyết ội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/10/2022

VTQ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

07/10/2022

VTQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/09/2022

VTQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

15/09/2022

VTQ: Thay đổi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/09/2022

VTQ: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/09/2022

VTQ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

VTQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VTQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

VTQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/05/2022

VTQ: Ký hợp đồng kiểm toán

28/04/2022

VTQ: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

VTQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VTQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

VTQ: Báo cáo thường niên 2021