Tin tức & sự kiện

26/09/2022

VTQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

15/09/2022

VTQ: Thay đổi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/09/2022

VTQ: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/09/2022

VTQ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

VTQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VTQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

VTQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/05/2022

VTQ: Ký hợp đồng kiểm toán

26/04/2022

VTQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

VTQ: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

VTQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

VTQ: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTQ của CTCP Việt Trung Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

VTQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

VTQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/01/2022

VTQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

VTQ: Báo cáo tài chính quý 4/2021

25/11/2021

VTQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/11/2021

Vi phạm công bố thông tin, loạt doanh nghiệp bị phạt

Điểm chung của các doanh nghiệp bị Thanh tra UBCKNN xử phạt là đều không công bố hoặc công bố không đúng thời gian đối với các báo cáo.

26/10/2021

VTQ: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế cho Báo cáo tài chính Quý 3/ 2021