Tin tức & sự kiện

18/08/2022

VTX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

VTX: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Bảo Ngọc

03/08/2022

VTX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VTX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

VTX: Hợp đồng khoản vay với Công ty CP Kho Vận Miền Nam (công ty mẹ)

13/07/2022

VTX: Ký hợp đồng kiểm toán

06/07/2022

VTX: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

17/06/2022

VTX: Bà Nguyễn Thị Thanh Trang bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng kế toán tài chính kiêm Kế Toán Trưởng

24/05/2022

VTX: Bà Trần Thị Cẩm Tú được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty từ 19/05/2022

19/05/2022

VTX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

VTX: Bà Đinh Thị Phương Vy được bổ nhiệm giữ chức Thành viên BKS thay Ông Hồ Sĩ Tuấn từ 11/05/2022

09/05/2022

VTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2022

VTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

VTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

VTX: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTX của CTCP Vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 11/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
+ Kế hoạch tài chính năm 2022;
+ Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
+ Một số vấn đề khác.

26/03/2022

VTX: Báo cáo tài chính năm 2021

26/03/2022

VTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

VTX: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/03/2022

VTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị