Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VTX - Doanh nghiệp lỗ 45,64 tỷ đồng.

26/11/2023

Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Một cổ phiếu cảng biển bất ngờ bứt phá hơn 50%

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VTX - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,97 tỷ đồng

29/08/2023

Vui, buồn lãi, lỗ doanh nghiệp sau soát xét

23/08/2023

Cổ đông Singapore vừa đề nghị mua thêm 5 triệu cổ phiếu STG, Sotrans báo lợi nhuận 6T2023 sau soát xét giảm 21%

22/08/2023

Kho vận Miền Nam (STG): Lãi sau thuế hợp nhất giảm hơn 26,3 tỷ đồng sau kiểm toán

15/08/2023

VTX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

11/08/2023

VTX: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

31/07/2023

VTX: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

VTX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VTX - Lợi nhuận Quý 2 gấp 49 lần so với cùng kỳ, đạt 18,86 tỷ đồng.

21/07/2023

VTX: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

13/07/2023

VTX: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

30/06/2023

VTX: Thay đổi nhân sự

22/06/2023

VTX: Thay đổi nhân sự

21/06/2023

VTX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/06/2023

VTX: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

14/06/2023

VTX: Cập nhật và bổ sung chương trình, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

31/05/2023

VTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/05/2023

VTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị