Tin tức & sự kiện

16/08/2022

VXT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

16/08/2022

VXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

VXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

14/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXT của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận bằng tiền mặt: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại số 437 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và tại phòng kế toán Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại Hải Phòng II số 52 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: bắt đầu từ ngày 22/06/2022 người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng tài chính kế toán của công ty).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/06/2022

VXT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

25/05/2022

VXT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2022

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

VXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

VXT: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

VXT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

VXT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

VXT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/03/2022

VXT: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXT của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua phương án tăng vốn lên 120 tỷ;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chuyển sàn đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

09/03/2022

VXT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

Giao dịch bổ sung - 36,801 CP

01/03/2022

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

VXT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021