Tin tức & sự kiện

27/10/2022

X20: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/10/2022

X20: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

12/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X20 của CTCP X20 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại: Phòng Tài chính – Kế toán/Công ty cổ phần X20 vào các ngày làm việc bắt đầu từ 26/09/2022. Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân); giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. (Những cổ đông đã đăng ký số tài khoản với Công ty cổ phần X20 sẽ thực hiện hình thức chuyển khoản).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

30/08/2022

X20: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

X20: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

X20: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/08/2022

X20: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

11/08/2022

X20: Công văn về việc công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

03/08/2022

X20: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

X20: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

X20: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

X20: Thông báo doanh nghiệp ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

X20: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

X20: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

X20: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2022

06/05/2022

X20: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

X20: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

X20: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

X20: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

X20: Nghị quyết Hội đồng quản trị