Tin tức & sự kiện

27/09/2022

XHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Tú Anh

27/09/2022

XHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu Hà

27/09/2022

XHC: Đoàn Hương Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 2,507,323 CP

21/09/2022

XHC: Đoàn Thế Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 193,450 CP

21/09/2022

XHC: Lê Thị Hồng Lam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 609,584 CP

21/09/2022

XHC: Lê Duy Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 515,800 CP

21/09/2022

XHC: Bùi Thị Hiên - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 3,424,482 CP

21/09/2022

XHC: Đặng Nguyệt Tú - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 193,450 CP

20/09/2022

XHC: Nguyễn Thị Linh Chi - Thành viên BKS - đã bán 16,465 CP

20/09/2022

XHC: Đào Ngọc Thu - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 36,876 CP

19/09/2022

XHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

07/09/2022

XHC: Nguyễn Thị Linh Chi - Thành viên BKS - đăng ký bán 16,465 CP

31/08/2022

XHC: Đào Ngọc Thu - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 36,876 CP

31/08/2022

XHC: Đặng Thanh Thùy - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 525,600 CP

31/08/2022

XHC: Lê Duy Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 515,800 CP

31/08/2022

XHC: Bùi Thị Hiên - người có liên quan đến Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3,424,482 CP

31/08/2022

XHC: Đặng Nguyệt Tú - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 193,450 CP

31/08/2022

XHC: Đoàn Hương Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,507,323 CP

31/08/2022

XHC: Đoàn Thế Dũng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 193,450 CP

31/08/2022

XHC: Lê Thị Hồng Lam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 609,584 CP