Tin tức & sự kiện

28/09/2022

XPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2022

XPH: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

15/08/2022

XPH: Hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

XPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

XPH: Báo cáo thường niên 2021

04/07/2022

XPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

XPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

XPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

XPH: Báo cáo tài chính năm 2021

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XPH của CTCP Xà phòng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc đại hội cổ đông.

20/05/2022

XPH: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

18/05/2022

XPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

XPH: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

17/05/2022

Chậm công bố BCTC 2021 kiểm toán, 3 cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch

Ba cổ phiếu của CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (UPCoM: CNA), CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) và CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày (từ 18-20/05).

09/05/2022

XPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

XPH: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền (Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2022)

28/04/2022

XPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc huỷ danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/04/2022

XPH: Báo cáo tài chính quý 4/2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XPH của CTCP Xà phòng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Lô CN 3.2, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc đại hội cổ đông.

07/03/2022

XPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022