Tin tức & sự kiện

03/02/2023

XPH: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

02/02/2023

XPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/02/2023

XPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

XPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

31/01/2023

XPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/01/2023

XPH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/10/2022

XPH: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

28/09/2022

XPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2022

XPH: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

15/08/2022

XPH: Hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

XPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

XPH: Báo cáo thường niên 2021

04/07/2022

XPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

XPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

XPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

XPH: Bổ nhiệm Ông Lê Việt Phương giữ chức vụ Giám Đốc thay Ông Đỗ Huy Lập

03/06/2022

XPH: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

03/06/2022

XPH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu XPH của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

30/05/2022

XPH: Báo cáo tài chính năm 2021

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XPH của CTCP Xà phòng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc đại hội cổ đông.