Tin tức & sự kiện

30/08/2022

YBM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

YBM: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên 2022 trước và sau soát xét

12/08/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái  như sau:

19/07/2022

YBM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/07/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

02/07/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

YBM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Anh Quân

30/06/2022

YBM: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua

30/06/2022

YBM: Đính chính Nghị quyết số 25.06/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022

28/06/2022

YBM: Quy chế hoạt động của HĐQT

28/06/2022

YBM: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

28/06/2022

YBM: Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

27/06/2022

YBM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

YBM: Thông báo về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT độc lập

24/06/2022

YBM: Thông báo bổ sung Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

YBM: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập

06/06/2022

YBM: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/06/2022

YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/06/2022

YBM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Anh Quân