AAV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thanh Tùng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng
- Mã chứng khoán: AAV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,651,599 CP (tỷ lệ 6.74%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 790,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,861,599 CP (tỷ lệ 5.6%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Thực hiện giao dịch bán qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn