ABS: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Xem thêm tại hsx.vn