AFX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam

AFX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,275,000 CP (tỷ lệ 12.21%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,775,000 CP (tỷ lệ 13.64%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/08/2023.

HNX