AFX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

AFX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AFX của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty (2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên, An Giang).
          - Thời gian họp: Dự kiến họp cuối tháng 08 năm 2023

HNX