AFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023