ALV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Thị Thanh THảo

ALV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Thị Thanh THảo

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thanh THảo
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 45,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 295,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.21%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/07/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 250,000 CP (tỷ lệ 4.42%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX