ALV: Lê Hoàng Yến - Thành viên BKS - đã bán 280,000 CP

ALV: Lê Hoàng Yến - Thành viên BKS - đã bán 280,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hoàng Yến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 280,000 CP (tỷ lệ 4.95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 280,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 280,000 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/10/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/10/2022.

HNX