ALV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ALV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALV của CTCP Xây dựng ALVICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2022. dự kiến năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Báo cáo việc thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thông qua điều lệ mới sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
+ Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau

HNX