ALV: Phương Tiến Dũng không còn là cổ đông lớn

ALV: Phương Tiến Dũng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phương Tiến Dũng- Mã chứng khoán: ALV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 287,308 CP (tỷ lệ 5.08%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 282,308 CP (tỷ lệ 4.99%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 12/12/2022.

HNX