APF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng

APF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thắng
- Mã chứng khoán: APF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,530,750 CP (tỷ lệ 5.9%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,580,750 CP (tỷ lệ 6.09%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/07/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: mua tăng tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 1%

HNX