ART: CBTT tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023- tổ chức lần thứ 3