ASP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

ASP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm