BCTC 2023 ABT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 64 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,62% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 10,16%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 35,26%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 28,42%.
  • Chi phí tài chính giảm 33,49%, trong đó chi phí lãi vay tăng 52,83% và số dư vay tăng 12,95%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 144 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 61,65% và chi phí quản lý tăng 20,87%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây