BCTC 2023 VTZ - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 23 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 48,79% trong cùng kỳ, nhưng giá vốn tăng nhanh hơn với mức 50,74%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 20,3% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 49,3% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 47,85%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 42,42% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ cũng tăng mạnh 86,96% so với cùng kỳ.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho tăng, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 5,46% và chi phí quản lý tăng 19,39% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây