BCTC Quý 2/2023 GAB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,18 tỷ đồng, giảm 82,4% so với cùng kỳ.

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 94,22% và giá vốn giảm 95,86% so với cùng kỳ.
 • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 62,93% so với cùng kỳ.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,61% và chi phí bán hàng giảm 77,49% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,18 tỷ đồng, giảm 82,4% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 10,59 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 2,27 tỷ đồng, giảm 10.152,85% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 46,62% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 46,62% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 19,6 tỷ đồng, giảm 5,08% so với đầu năm.
 • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 85,75 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 149,04 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây