BCTC Quý 2/2023 HOM - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,23 tỷ đồng, giảm 97,94% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 41,95% và giá vốn giảm 40,45% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 47,93% so với cùng kỳ.
  • Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,25% và chi phí bán hàng giảm 48,05% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,23 tỷ đồng, giảm 97,94% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 808,18 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,62 tỷ đồng, giảm 94,67% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 118,08% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 118,15% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 218,46 tỷ đồng, tăng 51,17% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 3.065,02 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 747,69 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 5.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây