BCTC Quý 2/2023 PLP - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 89,24 tỷ đồng

 • Công ty CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 37,04% và giá vốn giảm 26,83% so với cùng kỳ.
 • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 90,11% so với cùng kỳ.
 • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 45,29% và chi phí bán hàng giảm 87,53% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 94,64 tỷ đồng, giảm 768,88% so với cùng kỳ.
 • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 1.214,3 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 89,24 tỷ đồng, giảm 466,98% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 47,04% so với cùng kỳ.
 • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 11,98% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 761,4 tỷ đồng, giảm 37,61% so với đầu năm.
 • Trong hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 366,99 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 700 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 5.750 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây