BCTC Quý 2/2023 PMS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 5,51 tỷ đồng, giảm 43,77% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cơ khí Xăng dầu (PMS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 22,8% và giá vốn giảm 24,87% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 7,24% so với cùng kỳ.
  • Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47,8% và chi phí bán hàng tăng 3,76% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,51 tỷ đồng, giảm 43,77% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 631,11 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 10,96 tỷ đồng, giảm 25,82% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,45% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 44,45 tỷ đồng, giảm 36,38% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 149,32 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 72,28 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây