BCTC Quý 2/2023 PMW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,15% so với cùng kỳ, lãi 34,25 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Phú Mỹ vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 2,99% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 6,74%.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 5,99% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,22% và chi phí bán hàng giảm 33,43% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 34,25 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu 166,25 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 52,3 tỷ đồng, tăng 7,48% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm mạnh 85,05% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 85,05%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 0 tỷ đồng, giảm 100% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 621,63 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây