BCTC Quý 2/2023 SD6 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 32,7 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Sông Đà 6 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 48,19% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 23,35% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 213,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 32,74 tỷ đồng, giảm 1.041,8% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 53,46 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 32,7 tỷ đồng, giảm 1.113,06% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 2,91% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 4,47% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 297,14 tỷ đồng, tăng 8,89% so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 405,99 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 347,72 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 4.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây