BCTC Quý 2/2023 SMT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 5,84 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Sametel vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 60,85% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 59,18%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 74,75% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 53,17% và chi phí bán hàng giảm 73,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 3,27 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 81,48 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 5,84 tỷ đồng, giảm 3,25% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 55,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,88%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 67,66 tỷ đồng, giảm 12,57% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 95,4 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 54,67 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 7.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây