BCTC Quý 2/2023 TST - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,94 tỷ đồng.

 • Công ty CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần giảm 96,48% và giá vốn giảm 95,96% so với cùng kỳ.
 • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 112,06% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 0,94 tỷ đồng, tăng 123,17% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 1 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,82 tỷ đồng, tăng 113,45% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 78,55% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 78,48% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 8,81 tỷ đồng, giảm 60,06% so với đầu năm.
 • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 57,97 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 48 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 4.000 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây