BCTC Quý 2/2023 V12 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,61 tỷ đồng, giảm 74,26% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 60,31% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 61,39%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 28,77% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,61 tỷ đồng, giảm 74,26% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 55,91 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 0,97 tỷ đồng, giảm 69,32% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 16,63% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,63% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 7,67 tỷ đồng, giảm 51,33% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 86,95 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 116,36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây