BCTC Quý 2/2023 VHE - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 72,34% so với cùng kỳ, lãi 0,44 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 52,61% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 55,22%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 9,55% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,61% và chi phí bán hàng giảm 6,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,44 tỷ đồng, tăng 72,34% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 155,21 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 0,88 tỷ đồng, tăng 25,33% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 8,12% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,71%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 43,39 tỷ đồng, tăng 4,15% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 87,92 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 331,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 3.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây