BCTC Quý 3/2023 APF - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 30,17 tỷ đồng, giảm 61,63% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 29,76%, giá vốn giảm 26,42%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,4% và chi phí bán hàng giảm 48,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 30,17 tỷ đồng, giảm 61,63%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 5,14%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,48%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.247,52 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty tăng vốn điều lệ lên 259,37 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 56.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây