BCTC Quý 3/2023 BCF - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 20,25 tỷ đồng, giảm 15,99% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 8,12%, giá vốn giảm 4,99%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,83% và chi phí bán hàng giảm 38,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,25 tỷ đồng, giảm 15,99%.
  • Chi phí tài chính giảm 21,69%, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,86%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 257,79 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ tăng lên 322,83 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 24-10-2023 là 29.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây