BCTC Quý 3/2023 BSQ - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 15,03 tỷ đồng, giảm 67,45% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 27,56%, giá vốn giảm 25,83%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,32%, trong khi chi phí bán hàng tăng 20,25%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,03 tỷ đồng, giảm 67,45%.
  • Chi phí tài chính giảm 14,16%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,98%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.009,67 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 450 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 21.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây