BCTC Quý 3/2023 VE3 - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,05 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 31,13% và giá vốn giảm 36,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,05 tỷ đồng, tăng 125,49%.
  • Chi phí tài chính tăng 108,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 108,75%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 19,85 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 13,2 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây