BCTC Quý 3/2023 VGI - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1.104,44 tỷ đồng, giảm 29,47% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 15,78%, giá vốn tăng 31,48%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,22% trong khi chi phí bán hàng tăng 47,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1.104,44 tỷ đồng, giảm 29,47%.
  • Chi phí tài chính tăng 56,87%, trong đó chi phí lãi vay giảm 55,83%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 38.016,54 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 30.438,11 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 26.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây